บุคลากร

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

      
      

       

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร่

              

   
   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชสวน

      
 
     

       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์           


 


   
         

 บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม