บุคลากร

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   
 
          

 
   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร่

            

   
   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชสวน

            

       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์           


 


   
         

 บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม