ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด   
  การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์   
  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร   
  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร   
  อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”   
  ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
  โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62   
  การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19   
  โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ "เกษตรวิชญา" โป่งแยง   
  การประชุมสรุปผลการพัฒนา "หมูดำเชียงใหม่" ของกรมปศุสัตว์   
  การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา   
  คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น   
  กรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ประชุมวิชาการครั้งที่ 1   
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ออกรายการวิทยุ สราญรมย์ เรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูฎาน   
  เสาวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก   
  ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล