ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ. เกษตรศาสตร์)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ค.บ. เกษตรศาสตร์)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วท.บ.สัตวศาสตร์)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : บรรยายพิเศษหัวข้อ “การผลิตสุกรระดับอุตสาหกรรมกับการขยายตัวสู่ต่างประเทศ”   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 4/2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดตามงานพัฒนาอาชีพเพื่อธุรกิจในชุมชนบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียนของ APCD   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศึกษาดูงาน นิทรรศการวันดินโลก “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน”   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมและติดตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า OGOP (OTOP) ของประเทศภูฎานปีที่ 3   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ร้อยรวงเรียว มาลงเคียวเกี่ยวข้าวกัน”   ข่าวประชาสัมพันธ์ : บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีและโท Meiji University ประเทศญี่ปุ่น   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิกฯ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดตามงานพัฒนาผู้พิการอาเซียน ของศูนย์พัฒนาผู้พิการเอเซีย-แปซิฟิก   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดตามเยี่ยมโครงการพัฒนาผู้พิการอาเซียนของ APCD   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2561   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดตามโครงการ APCD และประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม และอธิบดีกรมพื้นฟูผู้พิการ   ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาธุรกิจบ้านเกิดของผู้พิการอาเซียน ของ APCD กับ Disability action council ประเทศกัมพูชา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ ASEAN hometown improvement   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล   ข่าวประชาสัมพันธ์ : เสาวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-เอก   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ออกรายการวิทยุ สราญรมย์ เรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูฎาน   ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย ประชุมวิชาการครั้งที่ 1   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น   ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสรุปผลการพัฒนา "หมูดำเชียงใหม่" ของกรมปศุสัตว์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ "เกษตรวิชญา" โป่งแยง   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผลผลิตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด   ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ด ในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559   ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”   ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร    
Slideshow image What 's new
อ่านทั้งหมด »  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ogop หนึ่งเขตปกครองหนึ่งผลิตภัณฑ์


อ่านต่อ »

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
อ่านต่อ »
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
อ่านต่อ »
อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”
อ่านต่อ »
ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
อ่านต่อ »
อ่านทั้งหมด »  
ปฎิทินเดือน   มิถุนายน  2565
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม