ประวัติ

ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพัฒนาการและประวัติความเป็นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

พ.ศ. 2521

วิทยาลัยครูเชียงใหม่มีนโยบายใช้พื้นที่จากราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2522

วิทยาลัยครูมีคำสั่งให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์เข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ภาควิชาเกษตรศาสตร์จึงนำนักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้ามาพัฒนา รวมทั้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาอื่น ที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่นี้ด้วย

พ.ศ. 2524

ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารสำนักงานภาควิชาเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2525

ภาควิชาเกษตรศาสตร์ย้ายเข้าไปจัดการการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริมทั้งหมด ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ จัดการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 16 ปี จัดการเรียนสอนทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. (การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ)

พ.ศ. 2537

สถาบันมีนโยบายขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตำบลสะลวง และ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2540

ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

พ.ศ. 2541

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายเข้าไปจัดการเรียนการสอนที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการเรียนการสอนแบ่งเป็นโปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2542

ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศการแบ่งส่วนของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542

พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2547

พ.ศ. 2548

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548

พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยให้โปรแกรมวิชาทั้งหมด ยกเว้นโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร