ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญา
มุ่งสร้างบัณฑิตให้รอบรู้ด้านเกษตร ฉลาดใช้เทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู้ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อท้องถิ่น

ปณิธาน
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อท้องถิ่น

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตและโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตร
2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิธีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชน