วีดีโอตัวอย่างการนำเสนอสัมมนาทางสัตวศาตร์

1. นางสาวลดาวัลย์ ผ้าห่อ 58125304 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. นางสาวอรนิชา ตาวงค์ 58125331 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. นายอนุสรณ์ โพธื 58125310 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่